act

Дейности 

1
 

Идентифициране на практически

приложими иновационни идеи

 

 

 

 • Осъществяване на контакт с научно-изследователски институции на територията на страната (университети, изследователски лаборатории, институти в структурата на БАН и др.) – за генериране на практически приложими научни идеи
 • Създаване на база-данни с научни идеи на базата на определени критерии – сектор от икономиката, зрялост на идеята, приложимост, както и по отношение на:

- Технология
- Концепция
- Доказателство за принципа
- Идентифициране на приложения
- Разработване на прототип
- Анализ на приложимостта 

 • Извършване на оценка на практическата приложимост на идеите (сортиране):

- Оценка на технологията – историческо развитие на технологията, идентифициране на нереализирани приложения, кратко описание на новата технология на базата на ключови думи, потенциални ползи от технологията, потенциални бариери (напр. интелектуална собственост, стойност, конкуренция), идентифициране на потенциални потребители и конкуренти

- Оценка на пазара – потенциални потребители (фирми), пазарни нужди (законова рамка, ниши и т.н.), пазарни ограничения, пазарни тенденции (преценка на бъдещите възможности на пазара), анализ на пазарния дял.

 • Комуникация с носителите на иновативните идеи и вземане на решение относно бъдещата им реализация; подготовка на проспект на иновативната идея, съдържащ:

- Кратко описание на технологията/изобретението: кратко представяне на научната сфера, в която може да се реализира; потенциални пазари и пазарни обеми; описание на уникалността на технологията; ползи от въвеждането на технологията

- Пазарна приложимост на идеята: компании, към които може да бъде насочена за внедряване; основни нужди на пазара, свързани с иновацията; потенциални ограничения и бариери за нейното въвеждане; пазарни тенденции и перспективи

 • На база на взаимодействието с носителите на иновативните идеи, решенията, свързани с всяка една от тях може да бъдат следните:

- Идеята се връща на вносителя за допълнителна разработка

- Създава се прототип, който да бъде подложен на допълнителни изпитания за ефективност

- Извършва се проучване за патент

- Внася се искане за издаване на патент

- Внася се искане за регистрация на полезен модел и др.

 

 

Предоставяне на съдействие

за защита на

интелектуалната собственост

2

 • Даване на информация относно вариантите и ползите от защитата на интелектуалната собственост
 • Предоставяне на съдействие за подготовка на документацията за издаване на патент или за регистрация на полезен модел 
 • Предоставяне на информация относно приложимото законодателство, международните практики и потенциалните приложения
 • Извършване на преглед на попълнените искания за патент/полезен модел по отношение на точност и покритие 

 

3

Извършване на технически, финансови,

икономически оценки и оценки на

интелектуалната собственост на

иновативни продукти,

процеси или услуги

 

 

 • Създаване и поддържане на база-данни с научни идеи/иновативни разработки, които притежават потенциал да бъдат въведени в реалния бизнес (продукти, процеси или услуги)
 • Извършване на технологични оценки на иновативни идеи, включващи анализ на съвременно развитие на технологията в съответната област, техническа приложимост на идеята и възможности за практическо прилагане в реалния бизнес 
 • Извършване на финансови и икономически оценки на иновациите, за които от технологична гледна точка е възможно тяхното внедряване, вкл. анализ на разходите, необходими за превръщането на идеята от теоретично-приложна разработка в продукт, който може да бъде продаван на пазара
 • Проучване на правата върху интелектуална собственост на практически приложими иновативни идеи – стъпките, които следва да се предприемат за издаване на патент или регистрация на полезен модел, лицензионен режим и договорни отношения с частния бизнес 

 

 

Разработване на бизнес и

маркетингови стратегии

за пазарна реализиция

4

 • Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализиция на иновативни идеи или изобретения
 • Идентифициране на потенциални потребители на тези идеи/изобретения

 

5

Маркетиране на иновативните

идеи и идентифициране на фирми,

в които те може да бъдат

внедрени на практика

 

 

 • Извършване на проучване относно нуждите на фирмите от иновативни продукти, процеси или услуги
 • Устaновяване на параметрите, на които следва да отговарят научните идеи, за да представляват интерес за внедряване във фирмите – напр. зрялост на идеята, ниво на разработка, ефективност и т.н.
 • Осъществяване на контакт между носителите на иновативните идеи и фирмите, в които те може да бъдат внедрени
 • Подпомагане на процеса на трансфер на технологиите
 • Съдействие на фирмите за внедряването на технологиите 

 

 

Извършване на технологични

одити на иновативни предприятия

за оптимизиране на технологии

за производство

6

 • Извършване на технологични одити на предприятия, които разполагат с потенциал за въвеждане на пазара на иновативни продукти, процеси или услуги или предметът им на дейност позволява оптимизиране на производствените технологии на базата на иновативни разработки
 • Извършване на анализи за оптимизиране на технологиите за производство (създаване или реализиране на иновативни продукти, процеси или услуги) на предприятия

 

 

7

Провеждане на събития

за представяне на иновативни

разработки пред предприятия

 

 

 • Провеждане на събития за представяне на иновативни разработки пред компании