team1

ЕкипЕвгений Иванов

Ръководител екип

Отговорен за цялостното функциониране на офиса и за неговото оперативно управление, както и за управлението на процесите. Отговаря за реализирането на стратегическите цели на офиса, за мониторинга върху изпълнението на задачите и за оперативното докладване за напредъка. 

Валерия Стоичкова

Инвестиционен експерт

Отговорен за идентифицирането на практически приложими иновативни (научни) идеи, които след това ще бъдат трансферирани за комерсиализация в частните фирми.  

 

румяна драганова

Маркетинг експерт

Отговаря за организирането на всички дейности, свързани с представянето на Евротехтранс, подготовката на информационни материали, поддържането на страницата в интернет, организирането на събития, представяния и т.н.   

 

 

 

team2

С т р у к т у р а

“Евроконсултантс България С.А.” АД разполага с едно изцяло ново обособено и функционално независимо звено за изпълнение на проекта, с едностепенна структура на управление, която позволява бързото и ефективното вземане на решения и тяхното прилагане в практиката.

 

struktura