for_project

За проектаПроектът „евротехтранс“

Офисът за технологичен трансфер (ОТТ) „ЕвроТехТранс“ е създаден по проект, финансиран по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е създаването на Офис за технологичен трансфер с наименованиe “ЕвроТехТранс”, чрез който да се насърчи трансфера на ново знание и въвеждането на иновативни технологии от научно-изследователските организации в българските предприятия за подкрепа на тяхната конкурентоспособност и устойчивото им развитие. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

  • Създаване и развитие на новия Офис за технологичен трансфер „ЕвроТехТранс“
  • Обезпечаване и популяризиране на дейността на „ЕвроТехТранс“
  • Подпомагане на трансфера на продукти на научно-изследователската и развойната дейност в българските предприятия

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

Общата стойност на проекта за създаването на ОТТ “ЕвроТехТранс” възлиза на 452 245 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 316 131,50 лв. и 136 113,50 лв. самоучастие от страна на “Евроконсултантс България С.А.” АД.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът се изпълнява от август 2012 г. до август 2014 г. (24 месеца), като след неговото приключване ОТТ „ЕвроТехТранс“ ще продължи да работи самостоятелно.

ВИЗИЯ И МОТО

Визията на ОТТ “ЕвроТехТранс” е да стане предпочитаният национален посредник между българските научно-изследователските звена и бизнеса. Нашето мото е “Професионални услуги близо до Вас”.

 

 

 

for_project2

ЦИКЪЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ТРАНСФЕР

Евротехтранс покрива всички елементи от цикъла на технологичния трансфер – от идентифицирането на направени иновативни открития до комерсиализацията на иновативните продукти, процеси и услуги, както е представено на долната фигура.

pic

 

 

for_project2

ЕФЕКТИ ОТ РАБОТАТА

 

Удовлетворяването на основни нужди на бизнеса от приоритетните сектори за работата на ОТТ “ЕвроТехТранс” ще има съществен принос за развитието на идентифицираните потребители на услуги, което ще подобри и условията за икономическо развитие в страната. Благодарение на дейностите, осъществявани от офиса за технологичен трансфер, ще бъдат постигнати следните резултати:

  • Подобрена връзка между науката и бизнеса, като изследователските институти, висшите учебни заведения и т.н., ще получат информация относно нуждите на бизнеса и ще им бъде предоставено съдействие за икономическата обосновка на иновативните идеи, които те предлагат

 

  • Увеличени инвестиции в иновации посредством съдействие за подобряване разбирането относно характеристиките, които следва да притежава една научна идея, иновация или изобретение, за да може да се приложи в практиката и да се превърне от теоретична разработка в продаваем продукт, процес или услуга
  • Увеличен брой на стартиралите иновативни и високотехнологични предприятия посредством предоставено съдействие относно защитата на интелектуалната собственост на носителите на иновативните идеи, което ще ги направи по-отворени към наличните възможности за сътрудничество и коопериране с бизнеса
  • Насърчено ползването на научни открития на базата на популяризираната сред фирмите икономическа ефективност на откритията