services1

Услуги 

 • Технологични консултации и предпроектни проучвания относно приложимостта на иновативните идеи
 • Предоставяне на правни съвети във връзка с издаването на патенти и регистрацията на полезни модели
 • Подпомагане процеса на защита на правата върху интелектуалната собственост
 • Подпомагане комерсиализацията на откритията чрез разработването на бизнес стратегии и даването на информация на потенциални потребители/клиенти
 • Подготовка на маркетингови материали
 • Насърчаване промоцията на технологиите

 

 • Съдействие по време на срещи с фирми-потенциални потребители на иновации
 • Надзор върху прехвърлянето на технологията от иноватора(ите) към фирмата(ите) (лицензиране)
 • Мониторинг върху изпълнението на лицензионните споразумения
 • Идентифициране на източници на външен капитал (първоначален, рисков и т.н.) за създаването на нови иновационни фирми (вкл. чрез бизнес ангели)
 • Подпомагане кандидатстването за получаване на финансиране по европейски програми и проекти и др.

 

 

services2

С Е К Т О Р И

 sector1

 

 

информационни и комуникационни технологии

 • Приложен софтуер
 • Софтуер с отворен код
 • Софтуер за здравни нужди
 • Комуникационни системи и оборудване и др.

 

 

 

 

Еко- и енергоспестяващи технологии

 • Енергетика и чисти технологии
 • Възобновяеми енергийни източници и системи
 • Електроника и оптика
 • Нови химикали и материали, които не замърсяват околната среда и др

 

8

 

 

 9

Технологии, свързани със здравето

 • Терапевтични средства
 • Фармацевтични продукти
 • Биоматериали (антитела, клетъчни линии, вектори и др.)
 • Медицински уреди (дизайн, подобрения и прототипи; диагностични и биоаналитични; импланти)
 • Телемедицина
 • Диагностични инструменти (методи за изпитване и анализ, биомаркери, реагенти и др.)
 • Микро-, нанотехнологии и др.

 

 

services2

Ц Е Л Е В И  Г Р У П И

 

Сектор С: Преработваща промишленост

Сектор D: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Сектор Е: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Сектор F: Строителство 

Сектор J: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Сектор М: Професионални дейности и научни изследвания

Сектор Q: Хуманно здравеопазване и социална работа