Условия за ползванеНастоящата страница в Интернет е собственост на и се поддържа от “Евроконсултантс България С.А.” АД в рамките на проект №BG161PO003-1.2.02-0019 „Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс (ЕвроТехТранс)”, който е финансиран по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от “Евроконсултантс България С.А.” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Въпреки че полагаме всички усилия информацията в нея да бъде вярна и актуална, нито фирмата ни, нито екипът ни може да носи правна или каквато и да е друга отговорност относно нейната точност, цялост, пълнота или полезност. 

Съветваме да не се вземат бизнес решения само на база на информацията, която е публикувана на настоящата страница в Интернет. 

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата страница в Интернет или желаете да получите разрешение за ползване на информация или съдържание от нея, моля, да ни изпратите е-мейл.